OV2

Opleidingsvorm 2 bereidt jongeren voor op leven en werken in een beschermd milieu.

De leerlingen worden intensief voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of indien mogelijk, in een gewoon bedrijf. We begeleiden de jongeren ook naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen.

 

Attest
De leerlingen ontvangen op het einde van hun opleiding het attest ‘Buitengewoon Secundair Onderwijs tot Sociale Aanpassing en Arbeidsgeschiktmaking’.

 

Doelgroepen
Deze opleidingsvorm staat open voor jongeren met:

  • (neuro-)motorische handicap (Type 4 MOT)
  • auditieve handicap (Type 7 AUD)
  • spraak- en taalontwikkelingsstoornis (Type 7 STOS)
  • autismespectrumstoornissen (Type 9 ASS)

Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (Type 3 GES) waarbij de arbeidstoekomst in een maatwerkbedrijf ligt, kunnen terecht op onze vestigingsplaats in Styrka.

Meer info

Structuur

Er zijn 32 lesuren per week.
Er is een aanbod  Algemene en Sociale Vorming (ASV) enerzijds en Beroepsgerichte Vorming (BGV) anderzijds.

 

ASV: de focus ligt op het leren om ‘zo zelfstandig mogelijk te leven en te wonen’ en alles wat daarbij komt kijken.

BGV: er wordt vooral gewerkt aan het ‘arbeidsgeschikt maken’ van de leerlingen, ze worden voorbereid op een tewerkstelling in een beschermd werkmilieu.

De opleiding bestaat uit 2 Fasen van elk 4 leerjaren.

Algemene Sociale Vorming (ASV)

Overzicht vakken: Godsdienst, Sport, Rekenen, Taal, ICT, Sociale Vorming, Geïntegreerde ASV (GASV)

Klemtonen binnen de ASV:

Fase 1
In Fase 1 krijgen de leerlingen een apart taal- en rekenaanbod. Daarnaast is het lesaanbod gericht op maatschappelijke en functionele thema’s. Huishoudelijke activiteiten (oa koken) maken deel uit van het ASV-aanbod. Streven naar een goede werkhouding en functioneel leren staan centraal. We geven ook veel aandacht aan groepswerk en aan het welbevinden van de jongeren.

 

Fase 2
Naarmate de leerlingen ouder worden, besteden we meer aandacht aan individueel oefenen en automatiseren. Stimuleren van (zelf)organisatie is hier een belangrijke doelstelling.

Taal en rekenen wordt geïntegreerd in grotere thema’s. De leerlingen van de finaliteitsgroepen evolueren naar volwassenheid en krijgen ook meer inspraak in de lesinhoud.

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

De lessen BGV bestaan uit Basistraining (BT) en Prestatietraining (PT). Het aantal uren Prestatietraining neemt toe naarmate de opleiding vordert terwijl het aantal uren Basistraining vermindert.

 

Basistraining (BT)
Het is de bedoeling om onze leerlingen met een grote verscheidenheid aan grondstoffen, gereedschappen en machines in contact te brengen. Door creatieve opdrachten en ervaringsgericht werken, worden de leerlingen voortdurend uitgedaagd.
Zo krijgen ze maximaal kansen om de nodige werkvaardigheden, -technieken en technische kennis te verwerven.

 

Prestatietraining (PT)
De klemtoon ligt op het trainen van verschillende attitudes en vaardigheden die rechtstreeks voorbereiden op de activiteiten in een maatwerkbedrijf. Het aanbod evolueert geleidelijk van enkelvoudige tot meervoudige en complexere opdrachten.

Tempo en taakspanning worden op termijn belangrijke speerpunten binnen de opleiding.

Contacten met Maatwerkbedrijven

In de loop van Fase 1 zijn er elk jaar een aantal gerichte bezoeken aan verschillende maatwerkbedrijven. Ook ouders kunnen aan deze bezoeken deelnemen. Extramurale BGV in Fase 2 (vanaf het 2de jaar) laat de leerlingen op de werkvloer ervaren wat het doel van hun opleiding is.

Stages

Vanaf Fase 2 (2de jaar) lopen alle leerlingen stage in een maatwerkbedrijf

  • Leerlingen van Fase 2, 2de jaar gaan 2 à 3 weken op stage
  • Leerlingen van Fase 2, 3de jaar gaan twee periodes van drie weken op stage.

VOLA

VOLA staat voor alternerend leren voor leerlingen OV2. Het werkplekleren wordt uitgebouwd en zorgt voor meer tewerkstellingskansen en werkervarings-mogelijkheden. Gedurende één schooljaar volgen onze leerlingen op maandag en dinsdag les (ASV/BGV), op woensdag, donderdag en vrijdag lopen ze stage in een bedrijf.

Het VOLA-jaar is het laatste jaar van de opleiding (Fase 2, 4de jaar), wat betekent dat de jongeren na dat jaar afstuderen.
We streven ernaar om voor elke leerling een aangepast individueel traject uit te stippelen met aandacht voor de mogelijkheden en wensen van elke leerling.

Vragen?

 

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de schoolorthopedagoog via mail
of op het algemeen telefoonnummer 09 210 01 50.

Hadewijch Vankeirsbilck
Orthopedagoog OV2 Type 4, 7, 9
Mail

Jessie Van Zwol
Zorgcoördinator OV2 Type 9
Mail