GOK - Gelijke Onderwijs Kansen

Op onze school hebben we sinds 2018 GOK-uren. Het aantal uren wordt jaarlijks herrekend op basis van de leerlingenpopulatie van dat moment.

GOK staat voor Gelijke Onderwijs Kansen.

Niet elke leerling start op onze school met evenveel kansen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: het spreken van een andere thuistaal, een sociaal-economisch moeilijke context, … We zetten ons in voor deze leerlingen maar proberen ook acties te bedenken die voor alle leerlingen van onze school een meerwaarde kunnen zijn.

Er zijn 2 GOK-coördinatoren: juf Evy en meester Krist. Naast andere schoolopdrachten zijn ze een aantal uren per week actief binnen het GOK-beleid van de school.

Zij werken samen met het GOK-team acties uit die gericht zijn op het vergroten van gelijke kansen. Dit team bestaat uit een tiental leerkrachten uit verschillende doelgroepen. Onze acties gebeuren zowel op leerling-, leerkracht- als schoolniveau.

Onze GOK-acties passen binnen 3 verschillende thema’s:
– Taalvaardigheid
– Onderwijsgerichte Opvoedingsondersteuning
– Netwerken

Met onze GOK-werking proberen we zoveel mogelijk barrières weg te werken opdat kinderen zo gelijk mogelijk kunnen deelnemen aan onderwijs.

Taalvaardigheid

Hierbij proberen we meertaligheid een plaats te geven op onze school. We zien dit als een verrijking en proberen deze zo goed mogelijk in te zetten bij het leren en omgaan met elkaar. We stimuleren ook de Nederlandse taal door in te zetten op de mondelinge taalvaardigheden van de kinderen.

Naar ouders en leerlingen toe zorgen we voor een duidelijke communicatie met pictobrieven, duidelijk leerlingenreglement, …

Onze ouders en leerlingen wegwijs maken op smartschool vinden we ook belangrijk binnen onze werking.

Onderwijsgerichte Opvoedingsondersteuning

We vinden ouderbetrokkenheid belangrijk. Samen met de werkgroep ‘Kansenbeleid’ bekijken we hoe we zoveel mogelijk ouders op onze infomomenten en oudercontacten kunnen laten aansluiten. We staan ook open voor vragen van ouders over hun context. Samen met andere medewerkers van de school kijken we dan hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen. We proberen ook op schoolniveau aandacht te besteden aan het omgaan met diversiteit. Iedereen is welkom bij ons, elk met zijn eigen identiteit.

Netwerken

We werken samen met een aantal partners die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze school: Kinderen Eerst, Onderwijscentrum Gent (Traject Brugfiguren, collegagroep Meertaligheid, Brede School), Sportaround, …

Contact

GOK medewerker
Krist De Mol

GOK medewerker
Evy Ho Tiu